Factors socials

Educació i coneixement

Fa referència a les característiques de la força laboral pel que fa a les habilitats, actituds i valors així com a les activitats de generació i difusió del coneixement. Des del punt de vista del desenvolupament econòmic local es poden distingir tres tipus de coneixement diferents: l’anomenat científic-tecnològic, de caràcter anal·lític i codificat, de caràcter formal; l’experiencial, més sintètic i contextual, derivat de la la resolució de problemes i la interacció en els processos productius; i el creatiu, que consisteix en la creació de significats, continguts i expressions culturals.

 

Diversitat cultural

Engloba la multiplicitat de mitjans pels quals s’expressen les cultures dels grups i de les societats als territoris concrets. La dimensió cultural ha estat present als debats sobre el desenvolupament econòmic. Inclou els drets culturals fonamentalment associats als drets humans, els estils de vida que incideixen en la vitalitat econòmica, els ecosistemes que propicien la innovació i també els entorns territorials en els quals es donen els processos de desenvolupament (ja que es fa present per exemple en els models de transformació urbana, el tipus de pràctiques econòmiques, els relats del territori, etc.)

 

Cohesió social

Terme utilitzat per descriure els nexes o lligams que uneixen a les persones en la societat, particularment en el context de desigualtats econòmiques i diversitat cultural. La cohesió social és un concepte multifacètic que abasta molts tipus diferents dels fenòmens relacionals (vincles i xarxes socials), politicociutadans (ciutadania, drets, reconeixement i atenció a la diferència) i de producció i consum (participació al mercat de treball, la producció, el consum, etc.). Inclou significativament aspectes com l’autonomia personal, les condicions de vida de les llars, la pobresa, la marginació i els grups d’incidència com infants, joves, etc., amb una estreta relació amb el mercat de treball.

 

Estudis relacionats