Factors governança

Identitat comunitària i participació

El capital social engloba les organitzacions i les pautes d’interacció existents en un determinat territori. La mesura del capital social justament cerca valorar aspectes com la confiança mútua, la capacitat de col·laboració social, la reciprocitat, la cultura del desenvolupament, etc. Aquests aspectes són difícils de quantificar (nivell i grau d’associacionisme, quantitat i qualitat de les interaccions, xarxes, regles informals, costums…), però no per això deixen de constituir una poderosa explicació de per què uns territoris es desenvolupen més que uns altres. La participació fa referència a les pràctiques socials i polítiques adreçades a influir directa o indirectament sobre alguna dimensió del que és col·lectiu.

 

Qualitat institucions públiques

Es tracta de la qualitat, influència i capacitat relacional de les administracions públiques, incloent la coherència de les polítiques locals i la cooperació intergovernamental als diversos nivells per donar suport i assistència a les activitats de desenvolupament econòmic. La visió i els objectius, les competències i els recursos, les organitzacions (gestió directa, consorcis, etc.) i els projectes, programes i catàlegs de serveis són elements essencials de la promoció econòmica i foment de l’ocupació, però el desenvolupament local consisteix en el treball integrat des dels diversos àmbits sectorials (urbanisme, serveis socials, etc.)

Estudis relacionats