Factors econòmics

Estructura econòmica

És el patró que presenten totes les diferents activitats econòmiques d’un àmbit territorial delimitat. L’especialització en certes activitats i la diversificació estan relacionades amb el potencial de creixement i la vulnerabilitat als canvis econòmics. Són moltes les aproximacions que al llarg del temps s’han realitzat en aquest front: els sectors econòmics clàssics (agricultura, indústria, construcció i serveis), les economies d’aglomeració, les vocacions productives, els clústers, la varietat relacionada i les especialitzacions intel·ligents, els sectors exportadors o de base, els serveis residencials, etc.

 

Cultura empresarial

Fa referència a la iniciativa empresarial i la dinàmica de les activitats empresarials existents. La capacitat de creació d’empreses, l’actitud davant el risc així com la flexibilitat per adaptar-se a l’entorn són factors molt influents en l’evolució econòmica. Habitualment, es mesura a través de l’emprenedoria, les empreses consolidades, la dimensió empresarial, el retorn a l’activitat després de fallides, l’orientació a la detecció d’oportunitats, l’existència de cooperatives de treball associat, etc. Des d’un punt de vista més territorial, el grau d’endogeneïtat i la capacitat de retenir valor a través de l’arrelament al lloc o la formació de cadenes de valor són aspectes rellevants en el llarg termini.

 

Capital i finances

Són els recursos financers en forma de diners en circulació a l’economia local així com el crèdit disponible per a la inversió (emprenedors, empreses, recerca, equipaments, serveis públics, projectes estratègics, etc.). Com a factor utilitzat en la producció d’altres béns, avui ha esdevingut particularment escàs, però a la vegada proliferen multitud d’alternatives entre les quals destaquen el microfinançament, els grups d’estalvi territorial, la banca ètica i les monedes locals.

Estudis relacionats