Col·laborar

Aquesta dimensió tracta de mobilitzar els recursos locals per satisfer les necessitats i aspiracions específiques d’un territori. Actualment és una dimensió poc utilitzada en polítiques de promoció econòmica. Tot i així, és la dimensió més adient per fer intervencions a nivell local.

A continuació es presenten 10 experiències d’interès realitzades els darrers anys a la província de Barcelona:

Cadena de valor sector agroalimentari d’Osona

Aquest projecte de l’Oficina de Promoció Econòmica de Manlleu (OPE) pretén ajudar les empreses locals a augmentar la seva rendibilitat a través d’una millora constant i sostenible en competitivitat. Es realitza per mitjà d’una metodologia específica que enllaça elements com la definició estratègica de les operacions; l’anàlisi del grau d’excel·lència i mapa de valor d’una família de productes representativa: (el quadre de comandament crític pel seu seguiment); i la creació d’un pla de treball per a operacions segons els estàndards classe mundial (World Class Manufacturing).+ informació Informe territorial de la província de Barcelona

Clàusules socials, ambientals i ètiques a la contractació municipal de Vilanova i la Geltrú

L’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú treballa des del 2012 per desplegar una política de contractació pública que permeti assolir objectius socials i mediambientals. El consistori parteix de la idea base que la contractació pública és una eina jurídica al servei dels poders públics per acomplir els objectius fonamentals d’interès general, cohesió social, igualtat i justícia.L’any 2012, va crear-se la Comissió de Compres i Contractació Pública Responsable i, des del 2013 fins avui, s’han implementat clàusules socials en diversos plecs. L’any 2014, va crear-se el Departament de Contractació i el Ple va aprovar el plec de clàusules administratives generals de contractació, amb clàusules importants en matèria social, ambiental i ètica.Punts forts:

 • Projecte transversal i, alhora, amb un equip específic a càrrec del desplegament de la política, la Comissió de Compres i Contractació Pública Responsable.
 • Formació i sensibilització a tots els departaments implicats
 • Aprovació per part del Ple de la «Guia pràctica per a la inclusió de criteris socials, ambientals i ètics en la contractació pública de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú» amb voluntat de ser un document obert, ampliable i millorable.

+ informació Guia pràctica per a la inclusió de criteris socials ambientals i ètics en la contractació pública de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú

 

Digipay4Growth (Santa Coloma de Gramenet i Berguedà)

D4G és un projecte innovador de dinamització del comerç i l’economia local i una política d’estímul de la demanda interna, en el marc de l’economia social i solidària. Es tracta d’un projecte implementat en partenariat amb el municipi de Granollers i la comarca del Berguedà. Implica mecanismes redistributius de la renda especialment favorables per entorns perifèrics (àrea metropolitana) i contexts de crisi. La missió del projecte és millorar la rendibilitat de comerços i empreses i reduir la taxa d’atur.Els objectius principals són:

 1. Estimular que el consum de les persones, entitats i empreses de Santa Coloma es quedi a la ciutat i que el diner hi circuli durant més temps. La via per aconseguir-ho és canalitzar despesa pública (subvencions, salaris, etc.) a través d’un Circuit de Comerç Social d’àmbit local (CCS).
 2. Afavorir que el préstec arribi als comerços i empreses de Santa Coloma i que ho faci en millors condicions. La manera d’aconseguir-ho és coavalar un sistema de préstec mutu dirigit als membres del CCS.

Punts forts:

 • Es compta amb una xarxa de 1.500 comerços i més de 1.700 PIME (oferta) en una ciutat de 120.000 habitants (demanda).
 • El municipi té una important xarxa d’associacions i entitats.
 • El projecte té components d’innovació tecnològica i social.
 • El projecte és una prioritat política.

+ informació Moneda local, Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet

 

Junts fem barri (Gavà)

Junts fem barri és un programa engegat per l’Ajuntament de Gavà amb una doble finalitat: realitzar projectes de millora de l’espai públic, tant pel que fa a l’entorn general com a l’indret més pròxim, el barri, i, alhora, promoure un procés participatiu que permeti a la ciutadania decidir quins projectes han de ser els prioritaris del mandat municipal. Els vint projectes amb més vots són els que el govern local executarà. Ara bé, si en el procés d’elaboració dels projectes tècnics, licitació i adjudicació els costos definitius de cada projecte s’ajusten, pot comportar més recursos disponibles per incloure alguna acció més, fins a arribar als 500.000 euros màxims de pressupost. L’import màxim per acció és de 35.000, per tal de diversificar la quantitat i tipologia de les actuacions.
Punts forts:

 • El projecte se situa en una doble lògica de «diàleg-conversa» entre Ajuntament i ciutadania i de «compromís-compliment» per part de l’Ajuntament.
 • El projecte aposta per fer la ciutadania corresponsable en la presa de decisions públiques.
 • Els resultats del procés participatiu són palpables en el dia a dia de la ciutadania.
 • Les propostes d’acció incorporen les necessitats tècniques detectades però no s’hi limiten, sinó que tota persona o col·lectiu del municipi pot fer la seva aportació.
 • L’aportació de propostes i la votació poden fer-se tant electrònicament com presencialment, cosa que afavoreix la participació de diversos sectors de la població.
 • L’Ajuntament es va adreçar per carta a les persones participants que havien aportat propostes i que van ser desestimades, per sobrepassar els 35.000 euros màxims per acció o bé per no respondre a intervencions de millora de l’espai públic.
 • Esforç per tal que la ciutadania en general i, molt especialment, les persones que han participat en el procés, tinguin la informació per fer seguiment de l’execució de les obres.

+ informacióJunts Fem Barri 2014

Estratègia de desenvolupament local des de l’economia social i solidària de Manlleu

L’Ajuntament dissenya i implementa una acció global, estratègica i innovadora de desenvolupament local des de l’economia social i solidària (ESS). L’estratègia neix amb la voluntat que l’ESS esdevingui un motor important pel desenvolupament de Manlleu, per generar nova activitat i posar en valor i millorar la ja existent. Per desenvolupar el projecte, es vol comptar en tot moment amb les iniciatives del sector, per implicar-les i que en siguin les principals tractores.L’acció global es concreta en:

 • Mapeig d’iniciatives d’ESS de Manlleu: per tal de posar en valor les iniciatives existents al municipi, se n’ha fet un inventari i s’ha publicat en una aplicació informàtica, on hi ha una descripció de cada iniciativa i fotografies.
 • Coneixement i treball municipal: per tal que l’Administració tingui en compte el sector de l’ESS en les polítiques i accions, és important conèixer-lo i conèixer actuacions que poden desenvolupar-se. En aquest sentit, s’ha realitzat una formació a personal tècnic de diferents àrees (Promoció Econòmica, Serveis Socials, Medi Ambient, Gestió de la Diversitat, Participació Ciutadana…) per adquirir els coneixements necessaris. A part, s’ha creat un grup tècnic amb personal de l’Ajuntament per participar i fer el seguiment de l’acció.
 • Formació en ESS: s’han realitzat accions formatives sobre diferents temes d’ESS, dirigides i obertes tant a entitats com a persones o empreses interessades en l’ESS, així com a altres administracions locals.
 • Suport a la consolidació d’iniciatives d’ESS existents: es dóna suport individualitzat a les empreses i entitats en els aspectes que necessitin, des de qüestions vinculades a la comercialització o el màrqueting a temes d’eficiència energètica, econòmics o legals.
 • Xarxes d’intercooperació: s’ha creat una xarxa local entre diferents iniciatives detectades i sensibilitzades, per tal d’esdevenir una interlocutora vàlida i un espai de discussió, dinamització i generació de projectes. A més, es vol impulsar una xarxa supramunicipal al territori i fomentar la participació de les xarxes a espais de trobada d’àmbit català.
 • Transferibilitat a altres municipis: hi ha la voluntat que el coneixement obtingut i l’experiència de Manlleu serveixi per implantar projectes similars a altres territoris interessats. Per ara, s’ha fet una trobada de formació per a personal tècnic municipal.

Punts forts:

 • Acció global i estratègica pel municipi.
 • Implicació del sector de l’ESS des de l’inici.
 • Proximitat i coneixement de la realitat municipal.
 • Treball conjunt de tècnics i tècniques de diferents àrees (Serveis Socials, Medi Ambient, Educació, Participació Ciutadana…).
 • Mirada supramunicipal amb el foment de xarxes.

+ informació Experiències d’economia social i solidària als municipis

Mapa del consum responsable de Sabadell

COMARCA: Vallés OccidentalEls objectius del mapa de consum responsable són contribuir al coneixement de les iniciatives d’economia social existents a la ciutat i promoure el treball en xarxa i la col·laboració entre si, sensibilitzar i informar sobre l’economia al servei de les persones, reconèixer les iniciatives que es vagin impulsant i fomentar el consum reflexiu i la incorporació de valors en les decisions lligades al consum. Durant el 2016, s’elaborarà un apartat a la web municipal que expliqui i doni suport al mapa i s’impulsarà un distintiu de comerç ètic i responsable, que obtindran les activitats econòmiques de la ciutat que actuïn amb criteris ètics i de responsabilitat social. El distintiu donarà coherència i completarà el mapa de consum responsable per tal de promoure la compra en establiments de la ciutat amb valor social i/o ambiental afegit i fomentar, així, el consum reflexiu i de proximitat.Finalment, s’impulsarà una campanya per fomentar el consum responsable que, també, expliqui els criteris per obtenir el distintiu i figurar en el mapa. Un cop finalitzades les accions informatives i de sensibilització, es passarà anualment un qüestionari quantitatiu i qualitatiu a les iniciatives adherides per conèixer l’increment de clientela i vendes.Punts forts:

 • La implicació de l’equip tècnic del Vapor Llonch (Promoció Econòmica).
 • El projecte compta amb recursos específics per ser implementat.
 • El projecte compta amb el vistiplau per usar l’aplicatiu informàtic de la web municipal.

Punts forts un cop presentat el mapa:

 • La implicació de molts dels actors de l’economia social i solidària: 21 organitzacions participen de manera molt activa al grup de treball.
 • El grup de treball permet donar a conèixer i detectar noves iniciatives per incorporar-les al mapa.
 • Interès d’altres organitzacions de la comarca per replicar la iniciativa

+ informació Experiències d’economia social i solidària als municipis

Penedès Inclusió

Alt PenedèsPenedès Inclusió és una iniciativa promoguda i impulsada per l’Ajuntament de Vilafranca del Penedès i l’empresa d’inserció Nou Set SCCL, del grup cooperatiu Entrem-hi. A partir d’un acord de col·laboració entre Nou Set i cada municipi implicat, es convenia un pla de treball sociolaboral i d’intervenció i millora comunitària, d’acord amb el qual Nou Set es compromet a contractar persones a l’atur del municipi, que seran acompanyades i seleccionades, conjuntament amb el personal tècnic de Serveis Socials i d’Ocupació del territori, per realitzar tasques de millora d’espais i instal·lacions municipals.El contracte laboral de formació i aprenentatge garanteix un període de formació professionalitzadora reconeguda pel SEPE d’un mínim del 25% de la jornada, una formació transversal de millora personal i ocupacional i un seguiment i acompanyament sociolaboral per facilitar la recerca i consecució d’una feina al mercat laboral del territori o la demarcació, un cop finalitzada (o abans, si s’escau) la relació laboral amb Nou Set.El contracte laboral de formació i aprenentatge disposa d’un 100% de bonificació de les quotes de la Seguretat Social i manté els drets de prestació i subsidi d’atur. Paral·lelament, Nou Set posa a disposició de les persones beneficiàries del projecte el conjunt de recursos de suport del grup Entrem-hi, per tal de complementar les accions d’inserció laboral: tallers de recerca de feina, formació transversal, cofinançament d’accions de millora ocupacional, contactes empresarials, etc.Punts forts:

 • Capacitat de coordinació entre diferents serveis públics, personal tècnic de Nou Set, ajuntaments adherits i associacions empresarials del territori.
 • Actuació transversal de les entitats locals per abordar necessitats multidimensionals (d’ocupació, de millora urbana, etc.) del territori.

+ informació ENTREM-HI

 

Sant Feliu eCol·laboratiu, comunitat local d’economia col·laborativa digital

L’actuació explora i divulga entre persones emprenedores i preemprenedores els diversos models de negoci i les tipologies de plataformes i eines (marketplaces, serveis, mitjans de pagament…), així com els elements clau de l’economia col·laborativa, com són la gestió de les comunitats, la confiança i els sistemes de reputació, els aspectes legals derivats, els sectors destacats (mobilitat, turisme, finances, educació…) o les transaccions entre iguals i la competència (innovació vs. regulació).Sant Feliu eCol·laboratiu incorpora un component digital i d’innovació tecnològica essencial. L’economia col·laborativa ha existit sempre, però l’auge actual l’han propiciat internet i les tecnologies mòbils, que permeten posar en contacte negocis, persones, idees i projectes d’una forma que abans era, simplement, impensable. La web 2.0 ha permès una interconnexió sense precedents i ha suposat el redescobriment del poder de les comunitats. La idea bàsica és que les persones participants a les accions sol·licitades aprenguin a dissenyar, crear i desenvolupar una idea de negoci en l’era col·laborativa, aprofitant tots els avantatges que representa la nova forma d’interacció socioeconòmica, i a determinar els ingredients necessaris per tirar endavant una plataforma digital col·laborativa.Punts forts:

 • La iniciativa posa en valor la cultura de la col·laboració enfront de la competència.
 • Aporta eines per codissenyar i cocrear projectes i solucions a reptes col·lectius.
 • Posa a l’abast de ciutadania emprenedora i preemprenedora els diferents recursos de treball col·laboratiu: recursos físics (espai de cotreball), recursos digitals de treball en xarxa, recursos de finançament, etc.

+ informació Innovació Educativa

 

Banc del temps de Sitges i el Garraf

COMARCA: GarrafEl banc del temps és una xarxa d’intercanvi d’habilitats, coneixements i serveis entre persones que s’inscriuen al projecte amb l’objectiu de donar, rebre i compartir el seu temps amb altres persones del seu entorn. És part de l’estratègia de l’Associació Sitges Voluntaris Socials–Acció en Blau, que combina tres components: treball voluntari, intercanvi de temps i activitat d’economia social.El banc del temps suposa una eina per revitalitzar la vida comunitària i construir capital social a través de la reciprocitat. La iniciativa fomenta les relacions de confiança entre la ciutadania (habitualment, veïnat) i la igualtat entre les persones, en tant que el temps de cada participant i, per tant, el coneixement, servei o habilitat que aporta al banc del temps, es valora per igual. Així, les persones sòcies poden intercanviar coneixements, ajut per desenvolupar tasques de la vida diària, acompanyament de persones, petites reparacions domèstiques i aficions.Els bancs del temps suposen una institució social oberta a les persones que volen millorar la qualitat de vida donant, rebent i compartint el seu temps amb afany de reciprocitat. La creació de nous vincles amb l’entorn i l’enfortiment de la confiança en la comunitat és un gran valor de la iniciativa. En aquest marc de suport mutu comunitari, es potencia l’intercanvi intergeneracional i es contribueix a facilitar la conciliació de la vida personal, familiar i laboral.
+ informació Sitges Social

Dinamització agroecològica de Gallecs

Gallecs és un espai rural de 733,52 hectàrees que conserva els seus valors naturals i paisatgístics en un entorn altament antropitzat i en què la principal activitat és l’agrícola. L’Espai d’Interès Natural de Gallecs està integrat per territori dels termes municipals de Mollet del Vallès, Santa Perpètua de Mogoda, Palau-solità i Plegamans, Parets del Vallès, Lliçà de Vall i Montcada i Reixac.S’hi potencia l’agricultura ecològica com a eina de desenvolupament productiu compatible amb el medi natural del territori i es fomenta la incorporació de joves pagesos i pageses a l’activitat. També, s’està treballant per recuperar varietats antigues de llavors locals i tradicionals.L’objectiu del projecte de dinamització agroecològica és promoure la sostenibilitat ecològica, econòmica i social de l’activitat agrària que es desenvolupa a Gallecs per garantir-ne la continuïtat i la compatibilitat amb la conservació del patrimoni natural i els usos socials, educatius i de lleure.Punts forts:

 • La dinàmica entre les persones productores associades i el seu treball en el marc de la SAT Gallecs: la pagesia està organitzada i embrancada en una dinàmica potent de cooperació.
 • L’aposta pels canals de proximitat en la comercialització.
 • L’estreta col·laboració entre el Consorci de Gallecs i l’Associació Agroecològica de Gallecs, al compartir un projecte tècnic de reactivació agrària molt clar.
 • Gairebé tots el productors/es d’horta fan agricultura ecològica i gairebé la meitat de la terra agrària de Gallecs es cultiva seguint els principis de la producció agrària ecològica.
 • La implicació d’universitats i centres de recerca en els projectes de recerca agrària nacionals i europeus que es realitzen a Gallecs.
 • El fet que el Consorci de Gallecs, en tant que organisme públic, tingui previst un pressupost anual per dinamitzar el teixit agrari.
 • La gran qualitat i acceptació dels productes de Gallecs per part de la ciutadania.
 • Hi ha noves demandes de productes de Gallecs per part de consumidors socials, com ara menjadors escolars o hospitals, que es podran cobrir amb una bona planificació.
 • El fet que Gallecs es trobi dins la Regió Metropolitana de Barcelona és una oportunitat a l’hora de trobar més persones i entitats consumidores i d’organitzar la logística de la distribució (comerç de proximitat).

+ informació Consorci de Gallecs