Estratègies de desenvolupament local

Les estratègies de desenvolupament són els cursos o grans eixos d’actuació que fan possible avançar de la situació present d’un territori al model de futur desitjat. Es poden entendre com una trajectòria a llarg termini. L’estratègia conté valors, implica una capacitat d’acció col·lectiva i ha de ser adaptada a les característiques de cada entorn local. El desenvolupament econòmic local pot veure’s com un àmbit en què hi tenen cabuda tres dimensions que cal articular de cara a planificar-hi una intervenció des de les polítiques públiques: